Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]
来源:T.E.D技术专栏

引子:

我刚入行的时候做过一个小小的页面工具,其中有一个步骤是把一些代码输出到页面上,当时我用的是php做的,写了个for循环,读取每一行的内容,然后echo出来。但是我发现页面排版老是那么的乱,怎么缩进都没有了?有一些代码还显示不出来?这太让我纳闷了,于是问一个学长是怎么一回事,
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]