Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

职场经验

  [晴 December 14, 2008 14:03 | by !4p47hy ]
1、当你经常被人指责的时候,说明你是一个举足轻重的人物。

2、真正认识你的人,除了你的朋友外,就是你的对手。所以,要重视你的对手,因为他最早发现你的过失;要感谢你的对手,因为他使你更加强大起来。
Tags: , ,
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]