Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

TP-LINK ? Tomcat ?

  [晴 November 24, 2009 20:31 | by !4p47hy ]
刚发现个有意思的事情,本来感觉家里的网速有点慢,想上路由器上看看谁又在下载东西了,由于一时输的快,输错了地址,将 192.168.0.1 输成了 192.168.0. ,少输入了个 “1” ,但是却出现个 Tomcat 的默认首页···刚开始以为看错了,又看了下地址的确没错啊···试了下默认的几个口令都不对··郁闷··网上搜了下,貌似也没讨论这方面的...难道以前没人发现?难道这是 TP-LINK 留的后门?

继续意淫下,是不是知道这个口令,进而用常见的手法,就能控制这个路由器了呢?哈哈··以上纯属意淫,下面上图,无图无真相
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]