Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

Gh0st RAT  正式发布

  [雨 January 20, 2008 17:09 | by ]
Gh0st RAT  已经发布,由于今天 Blog 遭牛人 DDOS 攻击,导致添加不了,但是已经在红狼已经发布了。。
下载地址我已经更新上去了。软件可以在下面的地址下载到
以下功能简单介绍:

控制端与服务端都采用IOCP模型,数据传输采用zlib压缩方式
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]